divendres, 10 de febrer del 2017

ACTIVITAT 9: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L'ESO I BATXILLERAT

L’escola actual s’ha tornat complexa, entre altres raons, per l’extensió de l’obligatorietat i de la comprensivitat durant l’ensenyament secundari, al mateix temps que s’introdueix la cultura de la diversitat, i a la integració d’alumnat amb necessitats educatives especials. Si existeix una etapa complexa en el nou sistema educatiu espanyol establert per la LOMCE, aquesta és sense dubte l’Educació Secundària Obligatòria, on comprensivitat i l’atenció a la diversitat necessiten un punt de trobada, que permeti el seu equilibri. És una etapa que ha descol·locat en moltes ocasions al professorat que la imparteix, que ha vist canviat el seu ritme, que ha viscut una nova forma d’alteració de la convivència a l’aula i que ha comprovat el fracàs d’antigues estratègies didàctiques. Inevitablement, la pedagogia actual ha de ser equilibrada, que combat-hi les diferències que impliquen les desigualtats socials i, a la vegada, reconegui les desigualtats d’intel·ligències, d’aptituds, d’opcions i de creences. 
L’avaluació que realitza el professorat s’ha d’ajustar a les necessitats de cada alumne. No obstant això, l’avaluació té unes característiques pròpies, i adopta diferents formes segons sigui la informació que se’n vulgui obtenir de cada alumne i del seu context educatiu. L’avaluació ha de ser un procés d’anàlisis d’informació rellevant, sobre els diferents elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Serveix per a identificar les necessitats educatives de determinats alumnes o alumnes, que presenten dificultats en el seu desenvolupament personal o desajustos respecte al currículum escolar per diferents causes, així com el tipus d’ajudes que precisen per a progressar en el desenrotllament de les seves capacitats. 
En definitiva si es pretén avançar cap a una escola inclusiva, els centres han d’avaluar prenent com a referent cadascuna de les capacitats de manera individual, és imprescindible atendre totes les necessitats, i tenir present que les capacitats s’assoleixen amb diferents graus, difícilment mesurables de forma objectiva.

ENTREVISTA A NEUS SANMARTÍ

“Sabiendo que el alumno aprende, la nota es lo de menos”http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/01/12/sabiendo-que-el-alumno-aprende-la-nota-es-lo-de-menos/

Avaluar és molt més que posar una nota a final de trimestre. Seguint amb la línia i el rigor que caracteritza l'entrevistada, en aquest cas ens parla que a l'hora d'avaluar als alumnes, s'haurien de tenir en compte altres circumstàncies i factors com; els diferents problemes que pugui tenir l'alumne, entendre'ls i ajudar-lo a millorar-los, i que si ens hi fixem, cap d'aquests tres elements està inclòs dintre de les notes de cap alumnes. Aquesta opinió segons l'entrevistada és una opinió compartida per molts docents, però pocs ho han defensat amb la seva perseverança, ja que durant anys ha fet recerca i divulgació per promoure un model d'avaluació a les escoles i instituts que serveixi per detectar, entendre i ajudar a solucionar les dificultats d'aprenentatge dels alumnes.
Un altre aspecte rellevant i que he trobat força interessant, és quan diu que, dir si un alumne és competent amb un 3,8 o un 5,6 no té cap coherència, però amb quatre nivells d'assoliment, que a més es corresponen amb els nivells de la rúbrica, doncs potser en té més.
Un cop llegida tota l'entrevista, crec que com sempre no ens deixa gens indiferents. 

dijous, 9 de febrer del 2017

L'AUTOESTIMA


Crec que aquest vídeo és un clar reflex que sovint el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos, fins a tal punt que distorsionem la nostra realitat i som incapaços de veure realment com som, no trobant-nos més que defectes. Al final el com determina també el com ens veuen els altres i el com els veiem a ells. L'autoestima consisteix en les actituds que tenim cap a nosaltres mateixos, és un judici que creem a partir de les nostres pròpies capacitats. D'altra banda aquesta autoestima també la construïm a base de vivències, pensaments, experiències i sentiments que anem recollint al llarg de les nostres vides. En gran mesura la nostra autoestima definirà la qualitat de les nostres relacions personals i amb el nostre entorn. Si la volem desenvolupar d'una manera positiva, hem de començar per coneixe-ns millor a nosaltres mateixos i hem de tenir una actitud empàtica i flexible cap al nostre entorn. Ser oberts, honests, valorar als altres i acceptar-los com són, ser capaços d'expressar els nostres sentiments i comunicar-nos d'una forma sana. 

En definitiva, es tracta que el mirall del món ens retorni la imatge que volem i, per a això, el camí comença en nosaltres mateixos!


dilluns, 6 de febrer del 2017

10 IDEES CLAU PER AVALUAR DE NEUS SANMARTÍ

Avui a classe hem parlat sobre avaluació, en primer lloc hem fet una primera definició individual i després l'hem posat en comú amb la meva companya de taula i n'hem extret una definició en conjunt.
Crec que al final ens ha sortit una definició prou encertada, ja que aquesta definició no s'allunya de les definicions de la resta de companys.
També la professora ens ha proposat una sèrie de preguntes que guarden relació amb algunes de les 10 idees de la Neus Sanmartí.
Per últim comentar que la meva definició d'avaluació ha canviat considerablement de la que vaig fer a principi de curs, ja que durant el màster hem pogut copsar la realitat d'aquest concepte i la importància dintre el sistema educatiu.